Formularz Zgłoszeniowy

Oświadczenia.

Oświadczam, że chcę wziąć udział w szkoleniu w ramach usługi zamieszczonej w Bazie Usług Rozwojowych ( BUR) https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl Rodzaj szkolenia , na które chcę się zgłosić podam w formularzu ( jeśli chcę wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu to przekażę informację wypełniając ponownie formularz dopiero po zakończeniu pierwszego szkolenia ). Zlecam nieodpłatnie firmie Owiga sp. z o.o. ul. Warszawska 71, 35-230 Rzeszów oraz podmiotom współpracującym wykonanie za mnie całego procesu rekrutacyjnego i przekazuję wszystkie informację wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie www.arenakunsztu.pl.

Przyjmuję do wiadomości, że:

Na e-mail, który zostanie wpisany przeze mnie do formularza rekrutacyjnego będą wpływały wszelkie informacje związane z rekrutacją i procesem naboru do projektu- informacje te przekaże na wskazany e-mail firmy Owiga , w celu dalszej kontynuacji zgłoszenia. W przypadku zakwalifikowania się do projektu, w celu podpisania umowy pomiędzy mną a operatorem stawię się osobiście u Operatora w określonym miejscu i terminie. W przypadku omyłki we wpisaniu moich danych do zgłoszenia, które może nastąpić z mojej winy lub z winy Owiga Sp.z o.o ( np. nr PESEL, błąd w adresie mailowym, nieprawidłowo wpisane imię czy nazwisko), stawię się osobiście w celu poprawy danych- pod rygorem niezakwalifikowania się do szkolenia. Po zakończonym szkoleniu w terminie do 2 miesięcy wszelkie moje dane służące zgłoszeniu na szkolenie zostaną wykasowane ,pozostaną tylko dane związane z udokumentowaniem szkolenia i wystawieniem certyfikatu nadającego mi kwalifikacje zawodowe (certyfikat, zaświadczenie lub świadectwo). Dane te mogą być zachowane do celów zgłoszenia na następne szkolenie jeśli wyrażę na to zgodę- a wykasowane/ zniszczone w terminie 2 miesięcy dopiero po zakończeniu następnych szkoleń.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym w formularzu zgłoszenia na szkolenie w podanym wyżej celu przez Owiga Sp. z o.o. ul. Warszawska 71, 35-230 Rzeszów oraz podmioty współpracujące.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy , że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Owiga Sp. z o.o ul. Warszawska 71, Rzeszów 35-230, e-mai: owiga@owiga.pl Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane , w szczególności: W celu wykonania zgłoszenia do projektu na podstawie przekazanych danych ( na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO) W celu założenia konta w prowadzonej przez PARP bazie Usług Rozwojowych ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Pani/Pana dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług dla Owiga Sp. ( np. biuro rachunkowe) Podanie przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny , jednakże ich brak może uniemożliwić realizacje celu, w jakim zostały nam przekazane . W szczególności konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zgłoszenia Pana/i do projektu. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO) na podstawie art. 77 RODO.

Wybór Szkolenia:

Dane Personalne:

Wykształcenie:

Adres Zamieszkania:

Status Kandydata/-ki:

Status Kandydata/-ki na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

Uczący się w:

Zatrudniony w:

Wykonywany Zawód:

Szczególna sytuacja Kandydata/-ki:

Oświadczenia:

Oświadczam, że jestem osobą osiągającą miesięczny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym: