Formularz Zgłoszeniowy

Oświadczenia.


Oświadczam, że chcę wziąć udział w szkoleniu w ramach projektu „ Operacja kwalifikacja”. Rodzaj szkolenia , na które chcę się zgłosić podam w formularzu ( jeśli chcę wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu to przekażę informację wypełniając ponownie formularz dopiero po zakończeniu pierwszego szkolenia ). Dlatego zlecam nieodpłatnie firmie Owiga sp. z o.o. , ul. Warszawska 71, 35-230 Rzeszów wykonanie za mnie całego procesu zgłoszenia się na szkolenie i przekazuję wszystkie informację wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Przyjmuję do wiadomości , że:

 • Założone zostanie mi konto e-mail, które zostanie wpisane do formularza rekrutacyjnego i na które będą wpływały wszelkie informacje związane z rekrutacją i procesem naboru do projektu- informacje te będą obsługiwane przez firmę Owiga Sp. z o.o.
 • Obsługę tego konta e-mail powierzam firmie Owiga Sp. z o.o. , ul. Warszawska 71, 35-230 Rzeszów
 • W przypadku zakwalifikowania się do projektu, w celu podpisania umowy pomiędzy mną a operatorem . na realizację szkolenia stawię się osobiście w ośrodku zajmującym się umów.
 • W przypadku omyłki we wpisaniu moich danych do zgłoszenia, które może nastąpić z mojej winy lub z winy Owiga Sp.z o.o. ( np. nr PESEL, błąd w adresie mailowym, nieprawidłowo wpisane imię czy nazwisko), stawię się osobiście w celu poprawy danych- pod rygorem niezakwalifikowania się do szkolenia
 • W przypadku zakwalifikowania się do projektu zostanie mi założone konto w Bazie Usług Rozwojowych , poprzez które nastąpi zgłoszenie na szkolenie
 • Po zakończonym szkoleniu w terminie do 2 miesięcy wszelkie moje dane służące zgłoszeniu na szkolenie zostaną wykasowane , w tym konto e-mail, pozostaną tylko dane związane udokumentowaniem szkolenia i wystawieniem certyfikatu nadającego mi kwalifikacje zawodowe (certyfikat, zaświadczenie lub świadectwo). Dane te mogą być zachowane do celów zgłoszenia na następne szkolenie jeśli wyrażę na to zgodę- a wykasowane/ zniszczone w terminie 2 miesięcy dopiero po zakończeniu następnych szkoleń

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym w formularzu zgłoszenia na szkolenie w podanym wyżej celu ( cel podano w KLAUZULI INFORMACYJNEJ- str.2) przez Owiga Sp. z o.o. ul. Warszawska 71, 35-230 Rzeszów.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.


Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) informujemy , że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Owiga Sp. z o.o ul. Warszawska 71, Rzeszów 35-230, e-mai: owiga@owiga.pl
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane , w szczególności:
 • W celu wykonania zgłoszenia do projektu „Operacja kwalifikacja” na podstawie przekazanych danych ( na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO)
 • W celu założenia konta w prowadzonej przez PARP bazie Usług Rozwojowych ( na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • Pani/Pana dane mogą zostać powierzone do przetwarzania podmiotom zewnętrznym w ramach realizowanych przez nie usług dla Owiga Sp. z o.o ( np. biuro rachunkowe)
 • Administrator Pani/ Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzenia danych osobowych.
 • Podanie przez Państwo danych osobowych ma charakter dobrowolny , jednakże ich brak może uniemożliwić realizacje celu, w jakim zostały nam przekazane . W szczególności konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zgłoszenia Pana/i do projektu „ Operacja kwalifikacja”.
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w punkcie 2, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani organizacji międzynarodowej.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych , prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.
 • Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane  w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 • Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO) na podstawie art. 77 RODO.

Wybór Szkolenia:

Dane Personalne:

Wykształcenie:

Adres Zamieszkania:

Status Kandydata/-ki:

Status Kandydata/-ki na rynku pracy w chwili przystąpienia do projektu:

Uczący się w:

Zatrudniony w:

Wykonywany Zawód:

Szczególna sytuacja Kandydata/-ki:

Oświadczenia:

Oświadczam, że jestem osobą osiągającą miesięczny dochód gospodarstwa domowego przypadający na 1 osobę w gospodarstwie domowym: